Formularz reklamacji

Reklamacja towaru niezgodnego z umową

 

imię i nazwisko reklamującego

adres

telefon

miejscowość, data

 

Do

Comfort Wear Sp. z o.o.

ul. Odyńca 9/12

02-606 Warszawa

 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………… towar jest niezgodny z umową.

Niezgodność polega na:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Przedłożony dowód zawarcia umowy – paragon/fatura VAT …………………………………………………………..

Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………………………………………………………

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U.nr 141, poz 1176)

1. *   żądam doprowadzenie towaru do zgodności z umową poprzez

(a) nieodpłatną naprawę

(b) wymianę towaru na nowy

2. **

(a) żądam obniżenia ceny towaru o kwotę ………………..(słownie: …………………………………………………….) zł, która stanowi różnicę pomiędzy ceną towaru zgodnego z umową i ceną towaru, który charakteryzuje się wskazaną powyżej niezgodnością. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……………………………………………./przekazem pocztowym* na mój adres.odstępuję od umowy sprzedaży.

(b) Zwracam zakupiony towar i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………………………………………….. /przekazem pocztowym* na mój adres.

 

Podpis …………………………………………….

 

 

*   wybór żądania należy do reklamującego

**   w przypadkach gdy:

(a)naprawa albo wymiana są niemożliwe,

(b) sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo jej nie naprawił w odpowiednim czasie,

(c) wymiana lub naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności